Privacyverklaring


Privacyverklaring NetNet

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van NetNet aan, hierna Verantwoordelijke. U, de Opdrachtgever, wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Arnhem aan de Eusebiusbuitensingel 37a (6868 HX ), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 08075076en draagt de naam NetNet Holding B.V. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@moltonfabriek.nl en telefonisch via 0031651849640.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 januari 2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: Het verwerken is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Bij het plaatsen van uw bestelling wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw bankrekeningnummer. Daarnaast wordt er om uw e-mailadres gevraagd.

Deze persoonsgegevens worden voor een termijn van maximaal 7 jaar opgeslagen.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de Website van Verantwoordelijke. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Verantwoordelijke verkrijgt uw persoonsgegevens ook via derden, bijvoorbeeld via de Belastingdienst of een andere instantie die voor de uitvoering van de overeenkomst over relevante informatie beschikt.

Beveiliging
Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt op verzoek de door u verstrekte gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen door een e-mail zenden aan info@moltonfabriek.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).