Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NETNET Holding B.V.
Artikel 1 Definities
1.    De besloten vennootschap NETNET Holding (hierna: NETNET) is een bedrijf dat diensten verleent aan zakelijke klanten, met betrekking tot verkoop van decoratiestukken.
2.    In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van NETNET en NETNET de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
3.    In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen NETNET en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
4.    In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door NETNET en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door NETNET ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
5.    In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website www.molton-fabriek.nl.
Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1.    De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en NETNET gesloten Overeenkomsten waarbij NETNET Diensten aanbiedt of producten levert.
2.    Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met NETNET overeengekomen.
3.    Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4.    De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
Artikel 3 De Overeenkomst
1.    Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2.    De Opdrachtgever kan contact opnemen met NETNET via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. NETNET zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
3.    Opdrachtgever kan tevens bestellingen plaatsen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van de bestelling.
4.    Als NETNET een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. NETNET kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.    Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van NETNET dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij NETNET deze schriftelijk bevestigt.
6.    Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door NETNET.
Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
1.    NETNET zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 
2.    NETNET heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.    Bij het inschakelen van derden zal NETNET de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door NETNET worden doorbelast aan Opdrachtgever.  
4.    De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NETNET aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan NETNET worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NETNET zijn verstrekt, heeft NETNET het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.    De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat NETNET zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6.    Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever NETNET hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. NETNET dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst
1.    Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen NETNET en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2.    Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3.    Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van NETNET op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4.    Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen NETNET en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.
Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1.    NETNET is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat NETNET goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
2.    Voorts is NETNET bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3.    Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is NETNET gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Artikel 7 Annulering
1.    Indien de producten zijn ontvangen en na het sluiten van de overeenkomst, is het herroepingsrecht van Opdrachtgever uitgesloten.
Artikel 8 Kosten, honorering en betaling
1.    Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2.    NETNET heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
3.    Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
4.    Betaling geschiedt via bankoverschrijving.
5.    Betaling dient voor levering te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
6.    De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan NETNET mede te delen.
7.    Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8.    Indien NETNET besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
9.    Het staat NETNET vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 6 van dit artikel niet heeft voldaan.
Artikel 9 Levering
1.    Levering geschiedt binnen 5 tot 7 werkdagen, tenzij anders overeengekomen.
2.    Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan NETNET. NETNET zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
3.    Het niet-tijdig leveren van NETNET is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.
4.    Alle transportrisico’s komen voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1.    Alle zaken geleverd door NETNET blijven in het eigendom van NETNET, voor hoelang deze zaken niet of niet helemaal zijn afbetaald.
2.    Voor zover het eigendomsvoorbehoud van NETNET door zaaksvorming of anderszins teniet gaat, behoudt NETNET zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan NETNET verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van NETNET te vestigen. 
Artikel 11  Aansprakelijkheid
1.    De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. NETNET is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2.    De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is NETNET nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is NETNET enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
3.    NETNET is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van NETNET, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan NETNET om, als een door NETNET ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
4.    NETNET is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan producten tijdens het transport, overeenkomstig artikel 9 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.
5.    NETNET is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
6.    NETNET is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
7.    NETNET is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12 van deze Algemene voorwaarden.
8.    De Opdrachtgever vrijwaart NETNET voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
9.    Indien NETNET aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van NETNET met betrekking tot haar Diensten.
10.    De aansprakelijkheid van NETNET is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien NETNET niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
11.    De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van NETNET.
12.    Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
Artikel 12 Overmacht
1.    Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van NETNET, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2.    Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van NETNET zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van NETNET, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3.    In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4.    Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal NETNET overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die NETNET heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.
Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens
1.    Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. NETNET kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 14 Klachtenregeling
1.    Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden info@molton-fabriek.nl of telefonisch te melden via 0031651849640.
Artikel 15 Identiteit van NETNET
1.    NETNET is bij de KvK geregistreerd onder nummer 08075076 en draagt btw-identificatienummer 806223431B01. NETNET is gevestigd aan Eusebiusbuitensingel 37a (6868 HX) te Arnhem.
2.    NETNET is per e-mail te bereiken via info@molton-fabriek.nl of middels de Website www.molton-fabriek.nl en telefonisch op 0031651849640.
Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
2.    Op de rechtsverhouding tussen NETNET en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
3.    Alle geschillen die tussen NETNET en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland, zittingsplaats Zutphen.
Artikel 17 Slotbepalingen
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen via de Website XXXX en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08075076.